Regulamin Egzaminu na Kartę Rowerową

 

REGULAMIN EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu  jest organizatorem egzaminu w zakresie karty rowerowej na podstawie:

 • Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 U S T AWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zmianami) –aktualne z dnia 18 czerwca 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej(Dz. U. z 2013 r. poz. 512);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 

1 . Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

 

2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia (Arkusz MEN – VI/28) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

 

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

 

 4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.

 

 5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.

 

6. Test (część teoretyczna) przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Składa się z 25 pytań, zdający mają 30 minut na wypełnienie testu. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Test zawiera pytania o następującej tematyce:

 • znaki i sygnały drogowe, 
 • manewry na drodze, 
 • typowe sytuacje drogowe ,
 • skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi,
 • skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym,
 • pomoc przedlekarska
 • pierwsza pomoc ofiarom wypadków,
 • konserwacja roweru.

 

7. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

 • pozycji kierującego na pojeździe,
 • upewnienia się o możliwości jazdy,
 • upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
 • płynnego ruszania z miejsca,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
 •  hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.
 • jazdy po łuku

 

 8. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

 

9. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. Uczniowie są zobowiązani dostarczyć do szkoły na czas egzaminu rower, którym będą sprawdzane umiejętności jazdy rowerem,  (szkoła nie dysponuje rowerami).

 

10. Za pozytywnie zdany egzamin uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany egzamin praktyczny.

 

12. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do testu  w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego testu  poprawkowego w drugim terminie. Termin ustala nauczyciel zajęć technicznych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i ogłasza go na minimum 7 dni przed egzaminem.

13. Wynik egzaminu egzaminator wpisuje do „Arkusza zaliczeń ucznia”

P – jeśli wynik jest pozytywny,

N – jeśli wynik jest negatywny

X – jeśli uczeń nie przystąpił do egzaminu

13. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych i jest on przechowywany przez 10 lat.

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

 

 1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych arkusz zaliczeń ucznia (Arkusz MEN – VI/28)

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.

5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.

7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.

 8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym  rowerze na placu manewrowym.

9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową wg. aktualnego wzoru.

 

 

Załącznik nr1 - wzór arkusza zaliczeń (Arkusz MEN – VI/28)

 

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ

 ROWEROWĄ

 

Imię i nazwisko ucznia .................................................................................................................

 

Data urodzenia ................................................................ Klasa ..................................................

 

Szkoła ............................................................................. Miejscowość ......................................

 

Adres ucznia ................................................................................................................................

 

 

 

 

Podpis rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób

 

Uwagi

 

1

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia

 

 

 

2

 

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie

karty rowerowej

 

 

 

 

3

 

Wiadomości teoretyczne

 

 

 

 

4

 

Obsługa techniczna roweru

 

 

 

 

5

 

Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

 

 

 

 

6

 

Pomoc przedlekarska

 

 

 

 

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................

 

 

                                                                                              DYREKTOR SZKOŁY

 

 

                                                                                          ........................................................

                                                                                                         (pieczęć, podpis)

 

MEN – VI/28