Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania gabinetu logopedycznego w warunkach pandemii COVID-19

1. Na zajęcia logopedyczne mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Rodzice deklarujący udział dziecka w zajęciach logopedycznych podpisują i składają stosowne dokumenty.
2. Rodzice nie mogą posyłać dziecka na zajęcia logopedyczne, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w warunkach izolacji domowej. 
3. Dzieci są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 
4. Rodzic  przyprowadzający dziecko na zajęcia logopedyczne/odbierający  dziecko z zajęć) może  przebywać  tylko  w pierwszym korytarzu. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu  w odniesieniu do innych dzieci i rodziców (2m).
5. W drodze wyjątku (za zgodą logopedy), w gabinecie mogą pojawić się, osoby trzecie (pracownicy szkoły, rodzic),  z zachowaniem środków ostrożności.
Rodzice przy każdym wejściu do gabinetu logopedycznego odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, według  instrukcji, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos (rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie).
6. Dziecko nakłada maseczkę/osłonę ust i nosa w czasie przebywania w przestrzeni wspólnej (przejście do/z gabinetu).
7. Na zajęcia z logopedą uczeń ma obowiązek być wyposażony w środki ochrony osobistej: maseczkę/przyłbicę, rękawiczki, żel dezynfekujący.
Dziecko przed wejściem do gabinetu logopedycznego myje ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją (zaleca się również użycie żelu dezynfekującego).
8. Dziecko nie może zabierać ze sobą (do gabinetu logopedycznego/z gabinetu logopedycznego) niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
Dzieci zostawiają swoje rzeczy w wyznaczonym przez logopedę miejscu, do gabinetu wchodzą tylko z własnym zeszytem i przyborami do pisania.
9. Dzieci przejawiające objawy choroby będą izolowane w wyznaczonym miejscu minimum 2m od innych osób. O zaistniałej sytuacji logopeda powiadamia rodziców/opiekunów którzy są zobowiązani do pilnego odebrania dziecka.
10. Logopeda i rodzice regularnie powinni przypominać  dziecku o podstawowych zasadach higieny-mycie rak, nie podawaniu ręki, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
11. W dostępnym miejscu umieszcza się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
12. Nauczyciel zna aktualne telefony do rodziców uczniów. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów od logopedy. 
13. W czasie zajęć logopedycznych w gabinecie może przebywać wyłącznie logopeda i dziecko. 
14. Należy wietrzyć gabinet co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
15. Stosuje się przerwy między zajęciami logopedycznymi (między jednym dzieckiem a drugim) w celu zdezynfekowania i przewietrzenia gabinetu.

 


Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

a) Przy wejściu do gabinetu logopedycznego należy:
- zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do gabinetu,
- umieścić pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk,
- umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego.
b) W gabinecie logopedycznym prowadzone są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  w czystości powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów.
c) Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
d) Logopeda i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni  w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. (do użycia w razie konieczności np. adekwatnie do aktualnej sytuacji).


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
1. Pracownicy szkoły kontaktujący się z dziećmi zostają poinstruowani przez pielęgniarkę szkolną jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
3. W przypadku podejrzenia zakażenia należy natychmiast powiadomić dyrektora i przejść do wydzielonego pomieszczenia (izolatka).
4. Sekretarz szkoły powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  i przekazuje do ścisłego wykonania otrzymane instrukcje i polecenia.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) blaty mebli, krzesła itp.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania gabinetu logopedycznego w warunkach pandemii COVID-19 opracowano na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.