Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną/zajęcia logopedyczne

1. W zajęciach uczestniczą dzieci potrzebujące terapii logopedycznej, zakwalifikowane przez logopedę szkolnego, posiadające orzeczenia lub opinie ze wskazaniem terapii logopedycznej.
2. Czas trwania zajęć logopedycznych, to 45 minut zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach (2 – 4 osób).
3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji: o stanie mowy dziecka, postępach w terapii. Preferowany sposób kontaktu: e-dziennik, e-mail: Anna.Sawicka@psp.28.radom.pl
5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do kontaktu z logopedą - przynajmniej 1 raz w semestrze.
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
6.1. W miarę możliwości rodzic/opiekun informuje logopedę o nieobecnościach dziecka na zajęciach logopedycznych.
6.2. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie terapią dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce i potrzebujących pomocy.
7. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
8. Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.
9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz SYSTEMATYCZNEGO utrwalania ćwiczeń w domu.
10. Rodzic/opiekun jest pozytywnie nastawiony do pracy, która czeka go w związku z trudnościami dziecka.
11. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych dla dziecka po uprzednim podaniu przyczyny.
12. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia zeszytu na każde zajęcia, własnych przyborów szkolnych typu: kredki, klej, nożyczki.
14. Wszystkie wskazówki dotyczące prac domowych i postępów terapii będą przekazywane przez logopedę ustnie lub pisemnie pod koniec każdej sesji.
15. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy lub w sytuacji uporczywego nieprzestrzegania warunków niniejszego regulaminu.
Uwaga. Ze względu na wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID -19 na zajęcia z logopedą uczeń ma obowiązek być wyposażony w środki ochrony osobistej: maseczkę/przyłbicę, rękawiczki.