Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Kwalifikacja dzieci do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica.

3.Karty należy składać osobiście, wrzucając do skrzynki rekrutacyjnej znajdującej się w holu przy wejściu głównym szkoły w terminie od 01 czerwca  do 15 czerwca 2022 r.

4. O przyjęciu dziecka do świetlicy rodzice uczniów zostaną poinformowani drogą elektroniczną poprzez wiadomość w e-dzienniku.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych.

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po zakończeniu roku w miarę dysponowania wolnymi miejscami.