Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Regulamin uczęszczania na zajęcia terapii logopedycznej

 REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

1. W zajęciach uczestniczą dzieci potrzebujące terapii logopedycznej, zakwalifikowane przez logopedę szkolnego.

2. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2- 4 osobowych.

3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).

4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka, otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów na zajęciach.

5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do kontaktu z logopedą - przynajmniej 1 raz w semestrze.

6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.

6.1. W miarę możliwości rodzic/opiekun informuje logopedę o nieobecnościach dziecka na zajęciach logopedycznych.

6.2. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie terapią dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce i potrzebujących pomocy.

7. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.

8. Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz SYSTEMATYCZNEGO utrwalania ćwiczeń w domu.

10. Rodzic/opiekun jest pozytywnie nastawiony do pracy, która czeka go w związku z trudnościami dziecka.

11. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych dla dziecka po uprzednim podaniu przyczyny.

12. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia zeszytu na każde zajęcia.

13. Wszystkie wskazówki dotyczące prac domowych i postępów terapii będą przekazywane przez logopedę ustnie lub pisemnie pod koniec każdej sesji.

14. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy lub w sytuacji uporczywego nieprzestrzegania warunków niniejszego regulaminu.