Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Regulamin oddziału przedszkolnego

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

 

§1

 Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu.

 

§2

Postanowienia ogólne

 Praca dydaktyczno-wychowawcza oraz opiekuńcza Oddziału Przedszkolnego przebiega w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, roczny rozkład materiału zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

 

§3

Cele wychowania przedszkolnego

 1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

§4

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

1.  Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2.  Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

3.  Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej  i przyrodniczej.

4.  Planuje i prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego – odpowiada za jego jakość.

5.  W pracy dydaktyczno- wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami.

6.  Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich podopiecznych, zakończone analizą  i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

7.  Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.

8.  Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, przekazuje informacje rodzicom na temat zachowania i rozwoju dziecka.

10. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania    indywidualne w miarę potrzeb.

11. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.

12. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Nauczania i Regulaminem Oddziału Przedszkolnego.

13. Nauczyciel nieustannie doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

§5

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie (od 8.00 do 13.00 zgodnie z planem podanym do wiadomości rodziców). Tygodniowo – 25 godzin.

3. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godzinach 6:30 do 8:00 oraz od zakończenia zajęć  od godziny 13:00 do 17. Pobyt w świetlicy jest nieodpłatny.

4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 5 – 6 lat zamieszkałe  w obwodzie szkoły. W miarę wolnych miejsc przyjmowane mogę być dzieci spoza rejonu szkoły.

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który jest podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej i określa m.in.:

     a)  czas pobytu dzieci w oddziale,
     b)  godziny zajęć dydaktycznych, posiłków, spacerów i zabaw.

7. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:

     a)  dzieci są przyprowadzane do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela osobiście przez rodziców lub opiekunów,
    b) dzieci są odbierane osobiście przez rodziców lub opiekunów upoważnionych poprzez stosowny zapis w karcie przedszkolnej lub pisemne upoważnienie; ustna informacja nie będzie honorowana,
     c) rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę,
     d) do oddziału nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku stwierdzenia choroby
 u dziecka rodzice są obowiązani do niezwłocznego zabrania dziecka z oddziału,
     e) w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły,
      f) nauczycielom nie wolno podawać dzieciom leków,
   g) w interesie dziecka rodzice są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania numerów telefonów kontaktowych i danych adresowych,
    h) dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego własnych zabawek lub innych rzeczy wartościowych. Na wniosek rodziców można ustalić jeden dzień w tygodniu, w którym dzieci mogłyby przynosić jedną, ulubioną zabawkę. Przynoszone zabawki powinny być bezpieczne i estetyczne. Nie mogą budzić negatywnych emocji; nie wolno przynosić modeli broni ani gier elektronicznych oraz cennych przedmiotów. Dzieci przynosiłyby zabawki za zgodą i na odpowiedzialność rodziców. Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za w/w rzeczy.

UWAGA! Wyjątkiem od tej reguły jest miesiąc wrzesień, który jest okresem adaptacji do nowych warunków. Dzieci mogą przynieść przytulankę lub ulubioną zabawkę na odpowiedzialność rodziców.

      i) rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych przez dyrektora godzin przyprowadzania i odbierania dzieci,
      j) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci (planie zajęć) rodzice/prawni opiekunowie informowani będą na pierwszym spotkaniu rodziców z nauczycielem w nowym roku szkolnym,
      k) dzieci uczęszczające do oddziału mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów.

8. Główne zasady organizowania czasu dziecka w oddziale są zgodne z podstawą programową:
     a) zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 1 godziny dziennie,
     b) swobodna zabawa dzieci w ciągu dnia w wymiarze nie mniejszym niż 1 godzina dziennie,
    c) zabawy ruchowe na powietrzu lub spacer (nie mniej niż 1 godzina dziennie)  w pozostałym czasie nauczyciele organizują czynności opiekuńczo-wychowawcze,(w tym spożywanie posiłków, czynności higieniczne i samoobsługowe),
    d) zajęcia z  j. angielskiego i religii  jako dodatkowe niepłatne realizowane są w 5-godzinnym dniu pracy dziecka.

9. Dzieci mają wyznaczony czas na spożycie 2 posiłków w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym: śniadania, obiadu. Rodzice są zobowiązani zaopatrzyć dzieci w pełnowartościowe drugie śniadanie.

10. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę dostosowując metody do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły:
     a) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela, który jest za nie odpowiedzialny,
     b) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, innego pracownika pedagogicznego,
    c) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy itp.) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela, pracownika pedagogicznego lub wyznaczonego rodzica.

11. W ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć wspomagających ich rozwój, np. logopedycznych.

12. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice do 1 października danego roku szkolnego.

 

§6

Prawa Dzieci

 

Uwzględniając prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie organizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i  zabawy dowolne, zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje   okolicznościowe.
 2. Ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz  ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
 3. Życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno- wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych  potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, i uznania.
 4. Uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice.

 

§7

Obowiązki Dzieci

 

Dzieci zobowiązane są do:

 1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.
 6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 8. Respektowania prawa innych osób do nietykalności cielesnej.

 

§8

Prawa Rodziców

 

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z treścią Statutu Szkoły oraz innych dokumentów dostępnych na stronie internetowej szkoły.
 2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
 3. Kontaktu z wychowawcą, pedagogiem, logopedą i dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, uroczystościach, warsztatach, imprezach organizowanych przez oddział przedszkolny, szkołę.
 5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii wychowawcy, dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 6. Współuczestniczenia w życiu przedszkolnym, szkolnym.

 

§9

Obowiązki Rodziców

 

Rodzice zobowiązani są do:

1. Przestrzeganie regulaminu oddziału przedszkolnego, rozkładu dnia w oddziale oraz zarządzeń dyrektora.

2. Systematycznego i punktualnego przyprowadzania dziecka do oddziału i osobistemu przekazywania go pod opiekę wychowawcy.

3. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne rzeczy i przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu nauczania i wychowania, tj.:
    a) odpowiednią ilość picia i jedzenia,
    b)  strój dostosowany do aktualnej pogody oraz do okoliczności (uroczystość, wycieczka itp.),
    c) wygodne buty zmienne (na rzepy),
    d) zapasowe ubranie (majtki, spodnie, bluza),
    e) wyprawkę przedszkolaka zgodną z ustaleniami z pierwszego nowym roku szkolnym zebrania z rodzicami.

4. Systematycznego zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy dla rodziców bądź na drzwiach wejściowych do oddziału oraz na stronie internetowej szkoły oraz terminowego uzupełniania danych, podpisywania deklaracji i druków zgody (np. na udział w wycieczce).

5. Przestrzegania ustalonych terminów zebrań i konsultacji z nauczycielami.

6. Respektowania czasu pracy nauczyciela (rodzice nie powinni zakłócać pracy nauczyciela wchodząc do sali w czasie zajęć i prosząc o udzielenie informacji).

7. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela choroby dziecka (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

8. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

9. Codziennego kontrolowania plecaków i usuwania nieświeżej żywności.

10. Dbałości o porządek w szatni (zabieranie niepotrzebnych rzeczy, sprawdzanie kosza na rzeczy zgubione) i sali przedszkolnej (nie wchodzenie na dywan, dokładne wyczyszczenie butów przed wejściem do sali).

11. Terminowego wnoszenia opłat w wysokości i według zasad ustalonych przez organ prowadzący szkołę oraz opłat ustalonych przez Radę Rodziców.

 

§10

Postanowienia końcowe 

1.  Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

2.  Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

3.  Poprawki do regulaminu wprowadza uchwała Rady Pedagogicznej na wniosek organów szkoły.

4.  Uchwała ma moc obowiązującą, o ile została podjęta w obecności ½ składu Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów.

5.  Zapisy regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty oddziału przedszkolnego: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.

6.   Niniejszy regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej NR 28 im. A. Mickiewicza w Radomiu.

7.   W stosunku do spraw, których nie zawiera  niniejszy regulamin,  mają zastosowanie przepisy Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej NR 28  im. A. Mickiewicza w Radomiu lub odrębne przepisy prawa.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.