Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Regulamin

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. W szkole działa świetlica szkolna, która jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 2. Plan pracy świetlicy szkolnej i formy jej działalności zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Kwalifikacja uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) do dnia 31 maja każdego roku szkolnego. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko), data urodzenia, miejsce zameldowania i zamieszkania, miejsce pracy rodziców – potwierdzone pieczątkami z zakładu pracy oraz numery telefonów kontaktowych). Rodzice (prawni opiekunowie) powinni podać także dane innych osób, które mogą odbierać dzieci ze świetlicy.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w trakcie roku szkolnego, jeżeli wymaga tego sytuacja rodzinna.
 5. Opiekę  wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela (w przypadku, gdy inny nauczyciel nie może wziąć zastępstwa).
 6.  Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30-17.00.
 7. Dziecko przyjmowane do świetlicy musi być zdrowe.
 8. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie spożycia alkoholu lub innych środków odurzających).
 9. Dziecko należy odebrać ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców, najpóźniej do godziny 17.00. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione, nauczyciel ma obowiązek powiadomić Policję.

10. W przypadku wydania przez Sąd orzeczenia regulującego władzę rodzicielską nad małoletnim zobowiązuje się rodziców do złożenia w/w orzeczenia sądowego do wychowawców świetlicy.

11. Uczniowie mogą być zwalniani przez rodziców (prawnych opiekunów) z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej; rodzice (opiekunowie prawni) uczniów wracających samodzielnie ze świetlicy do domu muszą złożyć pisemną zgodę.

12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

13. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek:

 1. zmieniać obuwie przed wejściem do świetlicy,
 2. słuchać poleceń i uwag wychowawców świetlicy,
 3. dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia (sprzątanie po sobie, po zabawie oraz zajęciach organizowanych na terenie świetlicy),
 4. szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne – gry, zabawki, przybory itp. (w razie poważnego uszkodzenia danej rzeczy uczeń powinien naprawić ją lub przynieść inną),
 5. zachowywać się kulturalnie podczas trwania przerw obiadowych,
 6. nie może samowolnie opuszczać świetlicy.

14. Na świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz używania prywatnych gier, zabawek i urządzeń elektronicznych
(w uzasadnionych sytuacjach możliwe jest korzystanie z telefonu pod kontrolą nauczyciela
).

15. Z wyposażenia świetlicy uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.

16. Uczniowie mają obowiązek zgłaszać wychowawcy każdorazowe wejście i wyjście ze świetlicy.

17. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych w czasie kiedy powinien w niej przebywać przed lub po skończonych zajęciach lekcyjnych ponosi osoba wydająca pozwolenie na jej opuszczenie (rodzic, wychowawca klasy, wychowawca świetlicy).