Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Misja i wizja szkoły

Wizja i misja szkoły

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28

im. Adama Mickiewicza

w Radomiu

 

,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…”

Szkoła Podstawowa nr 28 w Radomiu, to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie.
Szkoła będzie placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:

 •      każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,
 •      wspieramy pełny rozwój naszych uczniów.

 

Nasza szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami będą uczniowie i nauczyciele. Będą uczyć się i pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej.
W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb. W celu właściwego realizowania zamierzonych działań nasza szkoła stanie się szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.


I. MISJA SZKOŁY

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

   

II. Wizja:

1.Oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym  dzieci zdobywają wiedzę
i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w życiu dorosłym. 
W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne oraz własne
i adoptowane projekty edukacyjne.

2. Szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci
i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

 

III. Sylwetka absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

(-) otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

(-) wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

(-)  odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

(-) odpowiedzialny za swoje zachowanie,

(-) aktywny, dociekliwy i kreatywny;

 zna:

(-) swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

(-) symbole narodowe i je szanuje,

(-) swoje zalety i mocne strony;

umie:

(-) akceptować siebie i innych,

(-) komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

(-) obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

(-) dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

(-) być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

(-) okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent szkoły podstawowej

(-) jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

(-) posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy  w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

(-) sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

(-) rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

(-) posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

(-) jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

(-) potrafi dokonać samooceny,

(-) rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

(-) dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

(-) charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

(-) potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

(-) okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

(-) potrafi działać w grupie,

(-) umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

(-) jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

(-) niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

 

IV. Mocne strony Szkoły:

1. Baza materialna.

Dobre wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, sprzęt i oprogramowanie w zakresie TIK (np.5 tablic interaktywnych, w pozostałych salach projektor, ekran z nagłośnieniem, profesjonalna sala do nauki języków obcych, dobrze wyposażone sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej). Biblioteka stanowiąca multimedialne centrum informatyczne oraz czytelnia. Świetlica szkolna wyposażona w ramach programu Radosna Szkoła. Sala gimnastyczna  i zaplecze sportowe, sala ćwiczeń rekreacyjnych, boisko wielofunkcyjne. Plac zabaw dla dzieci oddziałów przedszkolnych oraz najmłodszych uczniów.

2. Oferta edukacyjna.

W szkole  podstawowej nauka dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki). Nauka drugiego języka finansowana przez organ prowadzący. Dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych (powyżej średniego wyniku gminy, powiatu, województwa, kraju). Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów. Aktywna, profesjonalnie prowadzona strona internetowa. Organizacja ogólnoszkolnych projektów edukacyjnych. Działalność charytatywna, wolontariat. Organizacja imprez dla środowiska lokalnego (Festyn Rodzinny, Tydzień Integracji, itp.).

3. Kadra pedagogiczna.

Wysokie kompetencje zawodowe, umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych, 70% nauczycieli ze stopniem nauczyciela dyplomowanego. Przygotowanie większości nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych. Zespół nauczycieli  jest otwarty na zmiany, przy tym zaangażowany w realizację wielu projektów na rzecz społeczności lokalnej.

 

V. Słabe strony pracy szkoły:

 1. Zmianowość.
 2. Trudne warunki lokalowe świetlicy szkolnej.
 3. Brak motywacji uczniów zdolnych do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach.
 4. Trudne warunki lokalowe kuchni i stołówki szkolnej.

Oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców na podstawie diagnozy potrzeb.

 1. Darmowe wi –fi.
 2. Automaty do herbaty,  pojemnik z wodą.
 3. Zmiana organizacji przerw międzylekcyjnych oraz możliwości spędzania przerw: zabawy
  w kącikach tematycznych, ławeczki na wszystkich korytarzach, itd.
 4. Odciążenie ucznia poprzez zaniechanie wykonywania prac domowych bez ich uzasadnienia.
 5. Poprawa warunków stołówki szkolnej.
 6. Wprowadzenie dziennika elektronicznego. Potrzeby te zostały uwzględnione w niniejszej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły.

 

VI. Współpraca z rodzicami.

Współdziałanie z rodzicami jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i szkoły podstawowej  i oddziałów gimnazjum. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, pomaga im w osiągnięciu sukcesu, daje szansę na ciągłe doskonalenie procesu wychowawczego. Świadome i celowo zorganizowane współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwia osiąganie pożądanych efektów w procesie nauczania i wychowania.

Formy współpracy  z rodzicami

(-) zebrania ogólne z rodzicami,

(-) zebrania grupowe,

 (-) spotkania okolicznościowe,

(-) organizacja dni/zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych,

(-) uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych i szkolnych, festynach, piknikach,

(-) sprawowanie opieki podczas wycieczek i imprez,

 (-) prelekcje, pogadanki,

(-) wyjazdy integracyjne,

(-) tablice informacyjne dla rodziców,

(-) witryna internetowa Szkoły,

(-) włączanie rodziców do organizacji przedszkolnych i szkolnych imprez,

(-) angażowanie rodziców w pracę na rzecz Szkoły.

 

VII. Plan działań  Szkoły.

Działalność dydaktyczna.

Zakładane cele:

(-) rytmiczność realizacji podstawy programowej (wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego),

(-) umożliwienie dostępu do różnych zajęć dodatkowych,

(-) wzmocnienie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych,

(-) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowanie ich do konkursów przedmiotowych,

(-) systematyczne badanie efektów kształcenia, osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 (-) analizowanie wyników egzaminu zewnętrznego,

(-) podniesie efektywności kształcenia.

Wskaźniki sukcesu:

(-) w zajęciach dodatkowych uczestniczy wysoki wskaźnik przedszkolaków/uczniów,

(-) o Szkole  mówi się pozytywnie w kontekście jego działalności dydaktyczno-wychowawczej,

 (-) wyniki analizy testów próbnych, sprawdzianów diagnozujących, podsumowujących
 oraz egzaminu zewnętrznego wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Zadania do realizacji:

(-) monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 i kształcenia ogólnego,
(-) zwiększenie liczby zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

(-) zapewnienie większego dostępu do TIK nauczycielom wychowania przedszkolnego
 i edukacji wczesnoszkolnej,

(-) analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania,

(-) dostosowanie treści programowych i sposobu ich realizacji do możliwości uczniów,

(-) rozwijanie inicjatyw w kierunku:

 • zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,
 • indywidualizacji procesu nauczania i wymagań wobec uczniów,
 • zachęcania do udziału w konkursach i zawodach,
 • promocji osiągnięć uczniów ( gazetka szkolna, strona internetowa Szkoły, podczas zebrań z rodzicami),

(-) diagnozowanie kompetencji dzieci sześcioletnich oraz uczniów  za pomocą testów własnych lub przygotowany przez różne instytucje oświatowe:

 • w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,

 

VIII. Działalność wychowawczo – opiekuńcza.

Zakładane cele:

(-) udzielanie wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,

(-) propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,

(-) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

(-) kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

(-) respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości,

(-) eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji,

(-) pogłębianie współpracy z rodzicami.

Wskaźniki sukcesu:

(-) uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,

(-) w Szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia,

(-) uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia, uwzględniając swoje predyspozycje, ambicje i  potrzeby rynku pracy,

(-) uczniowie angażują się w różnorodne akcje społeczne, np. WOŚP, Góra Grosza, zbiórka żywności, pomoc hospicjum, zbiórka makulatury, zbiórka plastikowych nakrętek, zużytych baterii itp.,

(-) uczniowie, rodzice i nauczyciele postrzegają Szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce,

Zadania do realizacji:

(-) ewaluacja Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły,

(-) organizowanie i przeprowadzanie spotkań, prelekcji związanych z problematyką wychowawczą,

(-) diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów,

(-) organizacja wycieczek, wyjazdów o charakterze rekreacyjno – sportowym,

(-) angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej,

(-) prowadzenie zajęć związanych z preorientacją zawodową w szkole podstawowej

(-) zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych,

(-) uczenie szacunku wobec symboli państwowych i religijnych,

(-) ścisły monitoring realizacji przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego,

(-) wypracowanie  porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadkach łamania przez uczniów postanowień Statutu Szkoły,

(-) stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze (Policja, straż pożarna, PIP, miejski ośrodek pomocy społecznej, parafie itp.), a także poszerzanie tej współpracy o nowe formy.

 

IX. Baza Szkoły.

Zakładane cele (związane są z możliwościami finansowymi Szkoły i organu prowadzącego):

(-) utrzymanie budynku Szkoły w odpowiednim stanie technicznym,

(-) dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia,

(-) doposażenie pozostałych sal w tablice interaktywne,

(-) zakup sprzętu sportowego ( zgodnie ze zdiagnozowanymi  potrzebami),


Wskaźniki sukcesu:

(-) budynek szkolny zapewnia przebywającym e nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

(-) Szkoła jest wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.

Zadania prowadzące do poprawy bazy szkolnej:

(-) racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi,

(-) przeprowadzenie remontów bieżących w obrębie budynku Szkoły,

 (-) uzupełnienie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem sprzętu multimedialnego i oprogramowania,

(-) systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki Szkoły,

(-) zakup sprzętu sportowego,

 (-) doposażenie sal przedszkolnych,

 (-) komputer w każdej Sali z szybkim łączem internetowym, tablice magnetyczne w salach klas I –III,

(-) doposażenie biblioteki szkolnej

(-) pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych.

 

X. Funkcjonowanie Szkoły  w środowisku lokalnym.

Zakładane cele:

(-) działania promujące Szkołę w środowisku lokalnym,

(-) wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

(-) współpraca z samorządem terytorialnym,

(-) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

(-) promowanie w środowisku potrzeby uczenia się,

(-) rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności Szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu:

(-) kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,

(-) czynne włączanie się w akcje, projekty, programy, inicjatywy ogólnokrajowe, np. Sprzątanie świata, Całą Polska Czyta Dzieciom, Szkoła Promująca Zdrowie,

 (-) aktywna współpraca z rodzicami: współudział w podejmowaniu decyzji, zasięganie opinii
w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.,

(-) aktualizacja strony internetowej Szkoły

(-) dokumentowanie pracy  Szkoły na stronie internetowej,

(-) przygotowanie folderu o Szkole,

(-) organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych, np. pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, Jasełka, zabawa karnawałowa, Piknik rodzinny, ślubowanie klas pierwszych, przegląd kolęd i pastorałek, Dzień Wiosny oraz akademii środowiskowych z okazji świat, np. odzyskania przez Polskę niepodległości, Święta Patrona, Dnia Edukacji Narodowej i innych,

(-) dbanie o właściwy przepływ informacji  pomiędzy nauczycielami i rodzicami,

(-) monitorowanie postrzegania Szkoły  w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, śledzenie doniesień prasowych, badanie ankietowe opinii rodziców i uczniów.

 

XI. Organizacja i zarządzanie Szkołą.

Zakładane cele:

(-) aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym systemem prawnym,

(-) planowanie działań przez Radę Pedagogiczną,

(-) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli,

(-) opracowanie na dany rok szkolny planu pedagogicznego dyrektora szkoły,

(-) sprawne zarządzanie Szkołą.

Wskaźniki sukcesu:

(-)Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

(-) Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentacji przedszkolnej i szkolnej,

(-) ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli,

(-) wewnętrzne prawo jest znane uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz jest przez nich respektowane,

(-) propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań Szkoły,

(-) monitorowana jest rytmiczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

(-) Szkoła  posiada i wykorzystuje nowoczesne pomoce dydaktyczne,

(-) wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru, a wyniki i wnioski
z nadzoru służą poprawie jakości pracy Szkoły.

(-)Szkoła jest sprawnie zarządzana, posiada jasno określone regulaminy i procedury.
Zadania do realizacji:

(-) monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,

(-) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych z przepisami prawa oświatowego
i powszechnego,

(-) tworzenie zespołów zadaniowych w celu rozwiązywania problemów edukacyjno- wychowawczych, aktualizowania potrzeb w zakresie dodatkowej  dokumentacji Szkoły,

(-) publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie  internetowej Szkoły,

(-) zapewnienie dostępu rodzicom do aktualnych informacji o pracy Szkoły,

(-) włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach dzieci i uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i potrzeb rodziców, wspólna ocena podejmowanych i realizowanych działań,

(-) sprawna realizacja zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego,

(-) prowadzenie na bieżąco diagnozy potrzeb i ewaluacji pracy Szkoły.

 

XII.Kadra pedagogiczna.

Zakładane cele:

(-) wykorzystywanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli,

(-) dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb Szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,

(-) organizowanie doskonalenia zawodowego w Szkole.

 

Wskaźniki sukcesu:

(-) nauczyciele przedstawiają dyrektorowi propozycję doskonalenia własnego na bliższy lub dłuższy okres,

(-)  dyrektor i Rada Pedagogiczna proponują tematykę szkoleń i narad na dany rok szkolny,

(-) dyrektor zapewnia środki budżetowe na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli zgodnie z planem finansowym na dany rok szkolny.
Zadania do realizacji:

(-) sformułowanie problemów Szkoły  wymagających rozwiązania na podstawie wyników diagnozy istniejącego stanu,

(-) konfrontacja rozpoznanych problemów z kompetencjami nauczycieli w zakresie ich rozwiązywania – określenie potrzeb szkoleniowych,

(-) opracowanie i realizacja planu wspomagania nauczycieli,

(-) współpraca i pomoc nauczycielom w opracowywaniu programów własnych i innowacji pedagogicznych,

(-) pomoc w tworzeniu prze nauczycieli materiałów dydaktycznych i upowszechnianie tych materiałów w zespole.

 

Ewaluacja realizacji planowanych działań.

Ocena przydatności i skuteczności wszystkich podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie  szczególności poprzez:

(-) prowadzenie kontroli dokumentacji przedszkolnej i szkolnej,

(-) obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

(-) kontrolę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

(-) analizę sprawozdań  z pracy zespołów działających  w placówce,

(-) monitorowanie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.

Do planowania i modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w Szkole wykorzystywane będą wnioski z nadzoru oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Koncepcja pracy Szkoły podlega modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą zdiagnozowane potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany  w prawie oświatowym i wewnątrzszkolnym. Kierunki działania Szkoły określone w niniejszej koncepcji zostaną  uwzględniane w planie pracy szkoły na rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2022/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 


Dyrektor Szkoły

Sylwia Łyżwa