Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Radomiu

 

WSTĘP

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców, samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły oraz wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie oraz w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. W roku szkolnym 2023/2024 są nimi:

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 2. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków
  i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 4. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie
  z przedstawicielami branż.
 5. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 6. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 7. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 8. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.

Głównym zadaniem szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany
i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Celem naszej szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
a relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki, formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców, pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw każdego członka szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

I. MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie  dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

 

Wizja oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku oraz jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym  dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole oraz w życiu dorosłym.  W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne oraz własne i adoptowane projekty edukacyjne.

 

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Wizja szkoły podstawowej

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania, opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych przez wolontariat.

 

II.DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego-profilaktycznego,
 • ankiety skierowanej do całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli) na temat wyznawanych przez siebie wartości,
 • analizy dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych),
 • analizy dokumentów szkolnych prowadzonej przez pedagoga szkolnego i wychowawców klas,
 • wniosków uzyskanych ze spotkań zespołów nauczycieli,
 • spostrzeżeń rodziców przekazywanych podczas zebrań, spotkaniach Rady Rodziców oraz indywidualnych rozmów,
 • obserwacji zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły.

Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

III. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ

 • poszanowanie wartości i godności ludzkiej,
 • sprawiedliwość,
 • tolerancja,
 • uczciwość,
 • szczerość,
 • prawdomówność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej,
 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne,
 • aktywna działalność na rzecz klasy i szkoły,
 • doskonalenie własnej osoby,
 • kierowanie się własnym sumieniem,
 • pomoc potrzebującym,
 • kreatywność,
 • umiejętność współżycia w rodzinie, grupie i społeczności,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • zdrowy tryb życia,
 • wykształcenie i nauka.

 

IV. TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOLNA

 1. Szkoła posiada sztandar, który wykorzystuje się podczas uroczystości szkolnych
  i państwowych zgodnie z ceremoniałem.
 2. W celu kultywowania tradycji oraz postaw obywatelskich i patriotycznych szkoła organizuję uroczystości:
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
 • Jasełka z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • Misterium Wielkanocne,
 • kiermasze świąteczne,
 • akademię z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3-go Maja,
 • wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.
 1. Uczniowie klas pierwszych są pasowani na ucznia w czasie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. W dniu uroczystości szkolnych m.in. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia roku szkolnego, świąt państwowych, Dnia Edukacji Narodowej, uczeń powinien przyjść do szkoły w stroju uroczystym. Przez strój uroczysty należy rozumieć: dla dziewcząt – białą bluzkę i czarną lub granatową spódnicę, a dla chłopców – białą koszulę i czarne lub granatowe spodnie.

 

V. SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

 

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

 • otwarty, tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
 • odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,
 • odpowiedzialny za swoje zachowanie,
 • aktywny, dociekliwy i kreatywny;
 • zna:
  • swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),
  • symbole narodowe i je szanuje,
  • swoje zalety i mocne strony;
 • umie:
 • akceptować siebie i innych,
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,
 • dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
 • umie okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

 

Absolwent szkoły podstawowej

 • jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),
 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,
 • sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki oraz moralności,
 • zna historię, kulturę własnego narodu oraz regionu, tradycje szkoły,
 • przejawia postawy patriotyczne,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych, cywilizacyjnych
  w tym dotyczącą cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w Internecie, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,
 • posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
 • potrafi dokonać samooceny,
 • rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,
 • potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,
 • okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,
 • jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, rasy oraz innego wyznania,
 • potrafi okazać szacunek dla odmienności kulturowej i językowej innych ludzi,
 • potrafi działać w grupie,
 • umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,
 • jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

 

VI. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli, pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole oraz wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym.

 

VII. CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły przez:
 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów,
 • Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się
  z rówieśnikami, dorosłymi, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
 • Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury oraz sztuki, upowszechnianie czytelnictwa,
 • Wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa: policją, sądem rodzinnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przedstawicielem Urzędu Miasta ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,
 • Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów,
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 • Zwiększanie roli rodziców w szkole.

 

 1. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym uczniów przez:
 • Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów.
 • Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
 • Profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 • Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania
  w środowisku cyfrowym, w szczególności tzw. nowych mediów.
 • Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych
  z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą
  w rodzinie.
 • Rozwijanie, wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji).

 

 1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów przez:
 • Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych.
 • Ukierunkowanie uczniów na zbudowanie równowagi oraz harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi.
 • Tworzenie oraz realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej w szkole.
 • Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.

 

 1. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne przez:
 • Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów.
 • Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów.
 • Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień
  z zajęć.
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności
  i zwolnień z zajęć oraz systemem oceniania zachowania.
 • Uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na osiągane wyniki w nauce oraz na ocenę z zachowania.
 • Uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej klasy.
 • Szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka.
 • Opracowanie systemu nagradzania za wysoką frekwencję uczniów w szkole:
 • konkurs na klasę o najwyższej frekwencji,
 • nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów o 100% frekwencji.

 

VIII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz zapewnia warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole m.in. samorządowi, wolontariuszom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie oraz wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
  w porozumieniu z Radą Rodziców,
 • tworzy i zatwierdza dokumenty, procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją oraz przestępczością,
 • realizuje program wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością, reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego oraz uzależnień uczniów,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą oraz wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu, frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 • doskonalą kompetencje w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

 

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów, zadań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego oraz potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas, ich rodziców z regulaminami wewnątrzszkolnym, obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

Pedagog szkolny/psycholog/pedagog specjalny:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi usprawniania kompetencji wychowawczych,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • koordynuje oraz wspiera proces edukacyjny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Logopeda:

 • prowadzi badania wstępne, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 • prowadzi diagnozę logopedyczną oraz odpowiednio do jej wyników, organizuje pomoc logopedyczną,
 • prowadzi terapię logopedyczną indywidualną i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej oraz pisma,
 • organizuje pomoc logopedyczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami , nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • organizuje i prowadzi różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia),
 • wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli.

 

Doradca zawodowy:

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane
  z realizacją doradztwa zawodowego,
 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami program doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizacją,
 • wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów,
  w zakresie realizacji działań określonych w programie,
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzi, aktualizacje i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia.

 

Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

 

Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem, organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • podejmuje działania z zakresu wolontariatu, prowadzi akcje angażując społeczność szkolną.

 

IX. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poniższy plan może zostać zmodyfikowany, podobnie formy realizacji poszczególnych działań mogą ulec zmianie adekwatnie do zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Działalność wychowawcza szkoły

Lp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kształtowanie pozytywnych
i szlachetnych postaw społecznych: wrażliwości na prawdę i dobro, zaangażowanie społeczne, promowanie zdrowych
i bezpiecznych zachowań oraz postaw proekologicznych

Przeprowadzanie rozmów, pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. zachowań destrukcyjnych uczniów oraz ukazywanie uczniom pozytywnych wzorców zachowań, autorytetów moralnych.

Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań związanych ze zdrowym stylem życia.

Zajęcia o zdrowym odżywianiu się oraz innych zabiegach sprzyjających podniesieniu odporności organizmu oraz znaczeniu ruchu
w życiu człowieka.

Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

 

Akcja „Mleko i owoce w szkole”

Dzień Ziemi

Sprzątanie świata

Projekty, akcje i zajęcia o tematyce ekologicznej.

Rozwijanie
i wspieranie działalności na rzecz innych poprzez angażowanie uczniów
i rodziców
w charytatywne akcje szkolne, lokalne
i ogólnopolskie.

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog wszyscy nauczyciele, pielęgniarka szkolna

 

Pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii, przyrody, wychowania fizycznego, wychowawcy klas, świetlica

Nauczyciele techniki, nauczyciele wychowania fizycznego Wychowawcy

Nauczyciel techniki

 

Koordynatorzy programu

Koło LOP, nauczyciel biologii

Klub Wolontariatu, wychowawcy, Samorząd uczniowski

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

cały rok

2.

Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia dostosowanego do jego potrzeb i możliwości

Wyrównywanie braków w wiadomościach
i umiejętnościach poprzez organizację zajęć wspomagających, dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, bądź inne
o charakterze terapeutycznym,
a także rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami.

Integracja zespołów klasowych poprzez podejmowanie przez wychowawców
i pedagoga, psychologa działań mających na celu integrację uczniów – zajęcia podczas lekcji wychowawczych, organizacja uroczystości klasowych, organizacja samopomocy uczniowskiej itp.

 

Zapewnienie uczniom wsparcia emocjonalnego adekwatnie do zdiagnozowanych problemów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy emocjonalne, społeczne, kryzysy psychologiczne, traumy.

Organizowanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniom posiadającym orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań poprzez: prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych, indywidualna praca
z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursów.  Organizacja
i uczestnictwo
w różnego rodzaju konkursach.

 

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, praca z uczniami z trudnościami
w nauce, motywowanie do dalszej pracy.

 

Poprawa klimatu szkoły poprzez uczenie samorządności
i demokracji: wybory do samorządów klasowych
i samorządu uczniowskiego. Działalność uczniów na rzecz klasy i szkoły.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog. logopeda

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele wspomagający, wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, opiekun SU

cały rok

zajęcia specjalistyczne dla uczniów wrzesień–grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wrzesień

3.

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców oraz rodziców

Udział nauczycieli
w szkoleniach
i warsztatach.

Samokształcenie nauczycieli.

Współpraca nauczycieli z psychologiem i pedagogiem szkolnym w celu wzmocnienie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

Poradnictwo dla rodziców w ramach zebrań z rodzicami
i indywidualnych konsultacji.

Organizowanie dla rodziców prelekcji
i spotkań z ekspertami reprezentującymi instytucje wspomagające szkoły.

Udostępnianie rodzicom materiałów informacyjnych pomocnych w procesie wychowania dziecka.

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

4.

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

Świętowanie rocznic
i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze nt. Patriotyzmu.

 

Opieka nad miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne: pomniki, groby itp.

 

Organizacja międzyszkolnego turnieju gier planszowych
o tematyce historycznej.

Organizowanie wycieczek edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele, nauczyciel historii

 

 

 

 

Nauczyciel historii

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel historii

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

według kalendarza

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

w ciągu roku

5.

Poznanie i kultywowanie tradycji rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu i dorobku kulturalnego Europy

Świętowanie uroczystości.

Lekcje wychowawcze, wycieczki tematyczne, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Realizacja projektów edukacyjnych.

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy
i nauczyciele

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

według kalendarza

 

w ciągu całego roku

 

 

 

cały rok

6.

Wsparcie procesu integracji  uczniów pochodzących
z Ukrainy, szczególnie
z terenów objętych konfliktem zbrojnym

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innego człowieka, przygotowanie ich na możliwość pojawienia się w zespole klasowym nowych uczniów pochodzących
z Ukrainy.

 

Zapoznanie uczniów
z budynkiem szkoły oraz najbliższą okolicą placówki.

 

Umieszczanie, w miarę możliwości, uczniów
w klasach,
w których uczą się już dzieci ukraińskie mieszkające w Polsce.

 

Zapoznanie uczniów
z zasadami panującymi w szkole.

 

Przeprowadzenie zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

 

Poznanie kultury ukraińskiej oraz zaprezentowanie kultury polskiej, zaakcentowanie cech wspólnych.

 

Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych, wyjściach
i wycieczkach.

 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom pochodzącym
z Ukrainy.

 

Przeprowadzenie rozmów
z psychologiem mających na celu zdiagnozowanie stanu emocjonalnego dzieci pochodzących z terenów objętych konfliktem zbrojnym, w tym dzieci doświadczających traumy wojennej.

 

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel polonista

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

7

Wspomaganie  wychowawczej roli rodziny

Współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi
a dzieckiem.

 

Wskazanie norm życia społecznego i ich wspólne przestrzeganie.

 

Wspieranie rozwoju moralnego
i kształtowanie hierarchii wartości.

 

Tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni
i szacunku dla człowieka.

 

Informowanie o możliwościach pomocy, system poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

8

 

Bezpieczeństwo

 

Zapoznanie uczniów
z regulaminami.

 

Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

 

Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.

 

Zapoznanie uczniów
z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

 

Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

 

 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

 

Wychowawcy klas, nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Dyrektor szkoły, pedagog, psycholog

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

wrzesień

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

wrzesień

 

Działalność edukacyjna szkoły

Lp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Rozwijanie samodzielności, kreatywności
i innowacyjności u uczniów

Stosowanie aktywizujących metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem technik informatycznych
i multimedialnych oraz technik kształcenia na odległość (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Zachęcanie do udziału
w konkursach, olimpiadach.

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

2.

Poszerzanie wiedzy rodziców, nauczycieli, wychowawców na temat prawidłowości rozwoju oraz zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
a także suplementów diety i leków,
w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach

 

 

 

Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą.

Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców (ulotki, gazetki informacyjne itp.).

Prelekcje dla rodziców oraz poradnictwo indywidualne.

Pedagog, psycholog

 

 

Pedagog, nauczyciele,  psycholog

 

Nauczyciele, pedagog, psycholog

 

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok

 

3.

Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
i wychowawców
w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania używania
i substancji psychoaktywnych

Szkolenia prowadzone przez instytucje wspierające.

Dyrektor szkoły, zespół WDN

wg ustalonego harmonogramu

4

Realizacja zajęć lekcyjnych  dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów,
w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów
z Ukrainy

Dostosowywanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.

 

Przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

 

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 

Prowadzenie zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów przejawiający trudności w nauce.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

 

 

Nauczyciele specjaliści

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotu

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

Działalność informacyjna szkoły

Lp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom
i rodzicom nt. skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych
z przeciwdziałaniem używaniu narkotyków, środków zastępczych
i nowych substancji psychoaktywnych

Poradnictwo indywidualne dla rodziców, poradniki online, materiały informacyjne
w postaci plakatów, ulotek itp.

prelekcje prowadzone przez ekspertów.

 

Ankieta diagnozująca czynniki ochronne oraz czynniki ryzyka wśród uczniów w szkole.

Pedagog szkolny, psycholog,przedstawiciele instytucji wspomagających szkołę

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog specjalny

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

2.

Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców
w przypadku używania środków psychoaktywnych

Kontakt z pedagogiem szkolnym, policją, kuratorami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Pedagog szkolny, psycholog

cały rok

3.

Informowanie uczniów
oraz ich rodziców
o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkoły z policją
w sytuacjach zagrożenia narkomanią, demoralizacją, niedostosowaniem społecznym

Zajęcia realizowanie na godzinie wychowawczej oraz poradnictwo dla rodziców podczas zebrań
z rodzicami.

 

 

Procedury szkolne opracowane na wypadek wystąpienia danego zagrożenia.

 

 

 

Pedagog szkolny, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

Działalność profilaktyczna szkoły

Lp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych

Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej na agresję”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie - proszę”.

Pedagog szkolny, nauczyciele

 

wg ustalonego terminu

 

2.

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Uświadamianie zagrożeń związanych
z Internetem  oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie podczas zajęć wychowawczych, pogadanek.

 

Zajęcia profilaktyczne dotyczące zjawiska cyberprzemocy.

 

Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.

Wychowawcy, pedagog, nauczyciel informatyki

 

Psycholog, pedagog, policja

 

Nauczyciele informatyki, pedagog, psycholog

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

marzec

3.

Bezpieczne sposoby wykorzystania czasu wolnego przez uczniów

Akcja „Bezpieczne ferie i bezpieczne wakacje”.

Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia oraz innych form zajęć pozalekcyjnych będących alternatywą dla zachowań destrukcyjnych.

Działalność samorządu uczniowskiego na terenie szkoły,
w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie się w wolontariat.

Kółka zainteresowań, konkursy, olimpiady, zawody sportowe.

Świetlica szkolna

 

 

Nauczyciele

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Nauczyciele

luty, czerwiec

 

wrzesień

 

cały rok

 

cały rok                  

4.

Zapobieganie przemocy rówieśniczej

Kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec zjawiska przemocy podczas zajęć wychowawczych, pogadanek.

Zaznajamianie uczniów z konsekwencjami psychologicznymi, społecznymi i prawnymi stosowania przemocy w tym cyberprzemocy.

Podejmowanie interwencji wychowawczych
w przypadkach występowania przemocy rówieśniczej.

Wychowawcy, pedagog, policja oraz inne instytucje
w zależności od potrzeb

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, psychologa

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

5.

Poszerzanie współpracy
z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły

Współpraca
z najbliższym środowiskiem, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, Policją, Strażą Miejską, Sądem, Poradniami PP
i specjalistycznymi, MOPS, Parafią, Caritas.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

 

X. SPODZIEWANE EFEKTY

 1. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.
 2. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego.
 3. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są wrażliwi na potrzeby innych.
 4. Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 5. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym.
 6. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.
 7. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków.
 8. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem i skutecznego szukania pomocy.
 9. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia.

 

XI. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Monitoring programu prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga. Bieżąca obserwacja i roczna ewaluacja pozwolą na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.         

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, rozmowy z uczniami, rodzicami, analiza dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów, rodziców: ankiety, wywiady, sprawozdania z realizacji planów wychowawczych klas, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, sprawozdania opiekunów kół, obserwacja i ocena zachowań.

XII. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO   PROFILAKTYCZNEGO W SZKOLE

 1. Treści „Programu wychowawczo-profilaktycznego” są znane oraz realizowane przez wszystkich nauczycieli–wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły.
 2. Realizacja „Programu wychowawczo-profilaktycznego” odbywa się w ramach:
 • zajęć prowadzonych przez nauczycieli–wychowawców,
 • zajęć realizowanych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych, biblioteki, świetlicy, pedagoga, psychologa oraz nauczycieli specjalistów,
 • zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę.
 1. W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej na dany rok szkolny.
 2. Na podstawie „Programu wychowawczo-profilaktycznego” wychowawca z udziałem uczniów i rodziców planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się
  w realizację zadań.
 3. Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozie, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły.
 4. Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.
 5. W wyniku realizacji „Programu wychowawczo-profilaktycznego” uczeń poznaje siebie, swoje potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, zapoznaje się z cechami rozwoju fizycznego, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, planować doskonalenie oraz brać odpowiedzialność za własny rozwój.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Radomiu w dniu 04.09.2023r.