Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV - VIII

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

IM. ADAMA MICKIEWICZA W RADOMIU

 

 W celu ujednolicenia oceń zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne oraz sumy punktów na poszczególne oceny.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów.

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym oraz w zeszycie uwag klasy.

3. Wpisu do dziennika elektronicznego, dokonuje na bieżąco wychowawca lub inny nauczyciel.

4. Uczeń ma prawo znać bieżącą punktację swojego zachowania.

5. W sytuacji wątpliwej wychowawca zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.

2. Na początku semestru uczeń otrzymuje 100 punktów.

3. Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie.

4. Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych.

5. Uczeń, który otrzyma 30 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny wzorowej.

6. Uczeń, który otrzyma 40 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny bardzo dobrej.

7. Uczeń, który otrzyma 50 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny dobrej.

8. Ilość zebranych punktów obliczamy według wzoru:

100 punktów + A (punkty za pozytywne działania) + B (punkty od samorządu klasy;0-3pkt) + C (punkty samooceny;0-5pkt) - punkty karne = ilość uzyskanych punktów.

* punkty B,C,D przyznawane są raz w semestrze

9. Uczeń uzyskuje ocenę semestralną (roczną) w zależności od ilości uzyskanych punktów - wg tabeli 1:

Zachowanie

Punkty

wzorowe

200 i więcej

bardzo dobre

151 - 199

dobre

100 - 150

poprawne

51 - 99

nieodpowiednie

21 - 50

naganne

20 i mniej

10. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcowej podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

11. Wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę o jeden stopień w stosunku do uzyskanych punktów.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje opinię w sprawie karnego obniżenia oceny z zachowania, ucznia który:

  • - stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego oraz innych,
  • - świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,
  • - wchodzi w konflikt z prawem,
  • - wywiera negatywny wpływ na rówieśników.

 

Zachowanie ucznia ocenia się w dwóch obszarach: zachowania pozytywne i zachowania negatywne.

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE

Tabela 2. Waga pozytywnych zachowań

L.p.

Pożądane reakcje ucznia

Punkty

Kto wstawia

P1.

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych (w zależności od uzyskanych wyników). Nie otrzymuje punktów za sam udział w konkursie.

5

opiekun konkursu

P2.

Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim ( w zależności od uzyskanych wyników). Nie otrzymuje punktów za sam udział w konkursie.

5-10

opiekun konkursu

P3.

Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

15

opiekun konkursu

P4.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU.

10 (raz w semestrze)

opiekun SU

P5.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp.

5 (raz w semestrze)

wychowawca

P6.

Praca na rzecz klasy/szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp.

1-10 (za każdą pracę)

każdy nauczyciel

P7.

Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola

w przedstawieniu.

10

opiekun

P8.

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

5-10 (za każdą imprezę)

opiekun

P9.

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

(za każdą akcję)

opiekun

P10.

Zbiórka surowców wtórnych - makulatura - 20 kg

(nie więcej niż 15 pkt. w semestrze)

wychowawca

P11.

Zbiórka surowców wtórnych – baterie - 2kg

5 (nie więcej niż 15 pkt. w semestrze)

wychowawca

P12.

Zbiórka surowców wtórnych – nakrętki - 1 kg

 (1 kg= 400 szt.)

5 (nie więcej niż 15 pkt. w semestrze)

wychowawca

P13.

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego.

2 (za każdy dyżur)

każdy nauczyciel

P14.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80 % obecności).

10 (za każde zajęcia raz w semestrze)

prowadzący zajęcia

P15.

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.

10

(raz w semestrze)

wychowawca

P16.

Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach.

5 (raz w semestrze)

każdy nauczyciel

P17.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia.

5 (raz w semestrze)

każdy nauczyciel

P18.

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

(za każdą uroczystość)

opiekun

P19.

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej.

10 (raz w semestrze)

wychowawca

P20.

Inne niewymienione zachowania (należy podać)

1-10

każdy nauczyciel

 

ZACHOWANIA NEGATYWNE

 

Tabela 3. Waga negatywnych zachowań

 

Niepożądane reakcje ucznia

Punkty

Kto wstawia

N1.

Spóźnienia na lekcje z własnej winy.

(za każdym razem )

wychowawca

N2.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.

(za każdą godzinę)

wychowawca

N3.

Brak zmiany obuwia.

2 (za każdym razem)

każdy nauczyciel

N4.

Przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej).

1-10

każdy nauczyciel

N5.

Niewykonanie poleceń nauczyciela.

10

każdy nauczyciel

N6.

Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby. 

20

każdy nauczyciel

N7.

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji.

10 (za każde zdarzenie)

wychowawca

N8.

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, niż praca domowa).

5

każdy nauczyciel

N9.

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie, wulgaryzmy.

5

każdy nauczyciel

N10.

Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie, wulgaryzmy. 

10

każdy nauczyciel

N11.

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty).

15 ( za każde przewinienie)

każdy nauczyciel

N12.

Udział w bójce.

10

każdy nauczyciel

N13.

Pobicie.

15

wychowawca

N14.

Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie.

20

wychowawca

N15.

Kradzież.

15

wychowawca

N16.

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.

10 (za całą wycieczkę)

opiekun

N17.

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.

10

każdy nauczyciel

N18.

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

2

każdy nauczyciel

N19.

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp.

5

każdy nauczyciel

N20.

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy) - również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły.

15

wychowawca

N21.

Wyłudzanie pieniędzy.

15

wychowawca

N22.

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

15

wychowawca

N23.

Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp. 

5 (za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

N24.

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody.

10

każdy nauczyciel

N25.

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

15

wychowawca

N26.

Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż.

5

wychowawca

N27.

Zachowania naganne poza szkołą (bójki, kradzieże, niszczenie mienia). 

10 (za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

N28.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

10

każdy nauczyciel

N29.

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

15

wychowawca

N30.

Interwencja policji.

15

wychowawca

N31.

Inne, niewymienione zachowania (należy podać)

1 - 10

każdy nauczyciel

N32.

Upomnienie Dyrektora PSP nr 28

40

wychowawca

N33.

Nagana Dyrektora PSP nr 28

50

wychowawca

 

Uczeń, który otrzymał:

-  upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra. 

-  naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.