Regulamin dyskotek szkolnych

Regulamin dyskotek szkolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

 

1. Zabawy szkolne to uroczystości wynikające z programu wychowawczego oraz tradycji szkoły.

2. Termin dyskoteki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z samorządem uczniowskim.

3. Informacja o dyskotece ogłaszana jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem.

4. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie, którzy:

a) do dwóch dni przed terminem dyskoteki dostarczyli wychowawcy klasy pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w imprezie,

b) mają zgodę wychowawcy na udział w dyskotece (brak uwag negatywnych, kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych).

5. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów  na udział w dyskotece powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, godziny trwania dyskoteki oraz podpis rodziców/prawnych opiekunów.

6. Wychowawca klasy na dwa dni przed terminem dyskoteki sporządza listę osób, które mają prawo uczestniczyć w zabawie oraz dostarcza opiekunowi samorządu uczniowskiego ilość uczniów uczestniczących w dyskotece.

7. Dyrektor szkoły, po sprawdzeniu dokumentacji związanej z organizacją dyskoteki, wyraża zgodę lub odmawia.

8. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów dyskoteka może być zostać odwołana.

9. Opiekę podczas dyskoteki sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu), rodzice/prawni opiekunowie oraz opiekunowie samorządu uczniowskiego.

10. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, straż miejską, podając termin i czas zabawy.

11. Z ważnej przyczyny dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę np. żałoba, zagrożenie bezpieczeństwa itp.

12. Za prowadzenie dyskoteki odpowiedzialne są wyznaczone osoby.

13. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru we wskazanym miejscu oraz do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu   i czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.  

14. Organizator lub osoba przez niego upoważniona w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły kontroluje, czy do szkoły wchodzą osoby, które uzyskały pozwolenie od dyrektora szkoły na udział w dyskotece.

15. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.

16.Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy.

17. Złamanie zakazu z punktu 16. powoduje przerwanie dyskoteki.

18. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy (np. otwieranie okien, wchodzenie na drabinki, stoły lub inne elementy wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia).

19. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych.

W czasie zabawy uczniowie nie przebywają w szatni bez uzasadnionej przyczyny.

20. Po dokonaniu zakupu w sklepiku szkolnym uczeń wraca na miejsce, w którym odbywa się dyskoteka.

21. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.

22. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania dyrektora szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas dyskoteki.

23. Każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

24. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz statutu szkoły zostają skierowani do dyrektora szkoły (lub osobę, która go zastępuje), który powiadamia pedagoga szkolnego oraz rodziców/prawnych opiekunów.

25. Ucznia, który nie przestrzega regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice lub prawni opiekunowie.

26. W wypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów lub policję. W tym przypadku rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić się do szkoły.

27. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców/prawnych opiekunów sprawców zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły.

28. Uczniowie nie mogą opuszczać dyskoteki przed jej skończeniem, chyba że posiadają pisemną zgodę rodziców.

29. Z dyskoteki szkolnej uczniowie odbierani są przez rodziców/prawnych opiekunów. Wyjątek stanowi wcześniejsze podpisanie zgody rodzica/ prawnego opiekuna na samodzielny powrót do domu.

30. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są pracownicy obsługi.