Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Dla nauczycieli i emerytów

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

(fragment)

 

  1. I. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Wszyscy pracownicy i emeryci/renciści Szkoły są zobowiązani do złożenia oświadczenia o średnim dochodzie brutto na 1 osobę w rodzinie do dnia 30 kwietnia każdego roku. Nie złożenie oświadczenia w ustalonym terminie może skutkować wyłączeniem z możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych.                   

§ 2. Obowiązkiem każdego pracownika jest poinformowanie pracodawcy (przedstawienie nowego oświadczenia o dochodzie na osobę w rodzinie) o zmianie sytuacji materialnej w jego rodzinie zaistniałej w ciągu danego roku.

§ 3.  Usługi, świadczenia i dopłaty socjalne realizowane z ZFŚS są opodatkowane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Fakturę VAT lub rachunek należy dostarczyć w terminie miesiąca po zakończeniu wypoczynku.

3.1. Kwota dofinansowania wypoczynku jest realizowana do wysokości przyznanego dofinansowania. Jeśli koszt wypoczynku jest niższy niż przyznane dofinansowanie wypłaca się pieniądze do wysokości poniesionych kosztów.

 

§  4. Uzasadnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki:

- wzór oświadczenia o dochodach na osobę w rodzinie (załącznik nr 1)

- wzór wniosku o dofinansowanie wypoczynku uprawnionego (załącznik nr 2)

- wzór wniosku o dofinansowanie wypoczynku dziecka uprawnionego (załącznik nr 2a)

- tabela dopłat dla pracowników, dla emerytów i rencistów oraz dzieci  i młodzieży(załącznik nr 3)

 

§ 5. Zmiany w Regulaminie, w tym zmiany w rocznym planie, mogą być dokonywane w formie aneksu przez Pracodawcę w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

 

§ 6. Pracownik, który wprowadził w błąd Komisję Socjalną i wyłudził w ten sposób nienależne mu świadczenie traci prawo do korzystania z Funduszu na okres:

- 1 roku, jeżeli zwróci należnej kwoty,

- 5 lat, jeżeli nie zwróci należnej kwoty.

 

§ 7. Realizowanie świadczeń z Funduszu uzależnione będzie od posiadanych na koncie środków pieniężnych.

 

§ 8. Decyzja odmowna przyznania świadczenia jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

 

§ 10. Traci moc dotychczasowy Regulamin ZFŚS z dnia 16.06.2008r.

 

§ 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły i organizacje związkowe działające na terenie Szkoły.

 

 Radom. dnia 30 listopada 2011r.

 

                                                                                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                                  mgr Barbara Zielińska                                                                                                   Kontynuacja władzy od 1 IX 2016r.

                                                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                                                                         mgr Sylwia Łyżwa
 

                 Związki Zawodowe                                                                                                                                                    

NSZZ „Solidarność” – Przewodniczący                                                                                                                                

Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność

POiW w Radomiu mgr Adam Słomka


 ZNP – Wiceprezes Zarządu Oddziału                         

            mgr Andrzej Ośko

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Radom. dnia ……………

 

Imię i nazwisko…………………………..

Adres …………………………………….

Pracownik, emeryt, rencista nr em./renty…………….

Nr telefonu …………………………….

 

 

OŚWIADCZENIE

o dochodzie na członka rodziny PSP nr 28  w Radomiu

 

Niniejszym oświadczam, że:

1. Łączne dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy w mojej rodzinie wynoszą …………………………………………………………

2. Liczba osób w rodzinie ………………………………………………..

3.Miesięczny dochód brutto przypadający na 1 osobę ………………….

 

Prawdziwość powyższych danych pod odpowiedzialnością karną z art. 271 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Oświadczam, że zapoznałam/Em się z art. 23 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 101 z 2002r.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie funduszu socjalnego.

………………………………..

         

                                                                                            podpis

Załącznik nr 2

Radom. dnia ……………

Imię i nazwisko…………………………..

Adres …………………………………….

Pracownik, emeryt, rencista nr em./renty…………….

Nr telefonu …………………………….

 

 

WNIOSEK

o dofinansowanie wypoczynku pracownika, emeryta rencisty

PSP nr 28 w Radomiu

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie z ZFŚS kosztów wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „wczasy pod gruszą”.

Niniejszym oświadczam, że  będę korzystać z wypoczynku w okresie …………..…………………………………….. tj. co najmniej 14 dni kalendarzowych.

 

Prawdziwość powyższych danych pod odpowiedzialnością karną z art. 271 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

………………………………..

                                                                                                      Podpis uprawnionego

Decyzja Pracodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………..                                                                    …………………………

Miejscowość i data                                                                               podpis pracodawcy

 

Załącznik nr 2a

Radom. dnia ……………

Imię i nazwisko…………………………..

Adres …………………………………….

Pracownik, emeryt, rencista nr em./renty…………….

Nr telefonu …………………………….

 

 

WNIOSEK

o dofinansowanie, refundację kosztów wypoczynku dziecka

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie, refundację z ZFŚS kosztów wypoczynku dziecka /dzieci (podać osoby, których dofinansowanie ma dotyczyć, datę urodzenia):

1………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………

Jako potwierdzenie poniesionego kosztu dołączę: zaświadczenie ze szkoły  o pobieraniu nauki  do 30.04.2011r., oryginał rachunku, faktury.

Prawdziwość powyższych danych pod odpowiedzialnością karną z art. 271 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

………………………………..

                                                                                                      Podpis uprawnionego