Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W RADOMIU

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi  zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

 

CELE GŁÓWNE

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Celem działania Samorządu  jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności  i współdziałania, opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.
 3. Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

a) powszechność współrządzenia,

b) demokratyczne reprezentowanie ogółu,

c) jawność funkcjonowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia pracy Szkoły.
 2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
 3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.
 6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

I.  ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu.
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji  celów i zadań szkoły  oraz  własnych zainteresowań.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 1. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 2. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 3. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

II. UPRAWNIENIA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Szkolny może przedstawić wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  Szkoły,  w szczególności dotyczące realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów do  których należą:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokojenia własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania gazetki szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły i w porozumieniu z jej Dyrektorem.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządy Klas – Radę.
 3. Samorząd Klasy tworzy: Przewodniczący Samorządu Klasy, Zastępca Samorządu Klasy, Sekretarz.
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może do realizacji swoich działań powoływać zespoły zadaniowe. Członkiem zespołu może zostać każdy uczeń.

IV. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a) współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,

b) wspólnie z opiekunem opracowuje Roczny Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego,

c) pomaga w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

d) jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,

e) reprezentuje uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu,

f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji,

g) przyjmuje wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego,

h) przedstawia opinie dokonywane w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego.

 1. Samorząd Klasowy:

a) reprezentuje klasę,

b) organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

 1. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu.
 2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego (najpóźniej do 20 września).
 1. Uczniowie danej klasy wybierają maksymalnie trzech kandydatów do Zarządu Samorządu Szkolnego.

VI. KAMPANIA WYBORCZA

 1. Zapoznanie Samorządów Klasowych  przez opiekuna SU  z trybem przeprowadzania  wyborów:

a) ustalenie  listy zgłoszonych kandydatów przez Samorządy Klasowe z Uczniowską Komisja Wyborczą złożoną z uczniów nie kandydujących w wyborach,

b) wywieszenie listy kandydatów i ich programów wyborczych  na tablicy ogłoszeń,

c) ustalenie terminu wyboru Zarządu - wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, Samorządami Klasowymi, Komisją Wyborczą,

d) dokonanie wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego;

demokratyczne wybory są:  powszechne – czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły, równe – każdy uczeń ma jeden równoważny głos, bezpośrednie – każdy głosuje samodzielnie, większościowe – wygrywa kandydat z największą liczbą głosów, tajne –  uczniowie głosują dobrowolnie i  anonimowo,

e) zliczanie głosów przez Uczniowską Komisję Wyborczą,

f) ustalenie składu Zarządu SU na podstawie liczby oddanych głosów,

g) sporządzenie protokołu z głosowania,  podanie wyników do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.


2. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do 30 września każdego roku.


3. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek  oraz  w sytuacji, gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany  z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:

a) w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,

b)  w przypadku członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę  z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

3. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu  ustalenia kolejnych wyników wyborów.

 

 VII. KOMISJA WYBORCZA

     

       1. Komisję wyborczą tworzą reprezentanci klas IV–VI

a) wyłonieni przez ogół klas,

b) uczniowie nie kandydujący w wyborach.

 

VIII.  ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

      1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

      2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.

      3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu, ale nie narzuca swoich  pomysłów.

      4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.

      5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

      6. Pomaga w przygotowaniu Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

IX. TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Opinie Samorządu Uczniowskiego przygotowuje i przedstawia Zarząd SU.
 2. Wydaną opinię Samorządu Uczniowskiego potwierdza podpisem Przewodniczący Samorządu Szkolnego lub jego Zastępca.
 3. Opinię wpisuje się do protokołów zebrań Samorządu Uczniowskiego.

X. TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

 1. Decyzje podejmuje Rada SU większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady SU. Decyzje w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.
 2. Listę uczestników zebrań Rady SU dołącza się do protokołu zebrania. 

XI. SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACY SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

      1.  Dokumentacje Samorządu Uczniowskiego stanowi:

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28  w Radomiu,

b)  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, protokoły zebrań, Sprawozdania z pracy  Samorządu Uczniowskiego.

  

XII. PRZEPISY DODATKOWE 

 1. Samorząd Uczniowski może współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły.
 2. Samorząd może współpracować z samorządami innych szkół.
 3. Zebrania Samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 4. Dyrektor Szkoły zawiesza lub uchyla  postanowienie Samorządu, jeżeli jest niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.


Regulamin obowiązuje od 20.09.2013r.