Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania oddziału przedszkolnego w warunkach pandemii COVID-19

 Zarządzenie Nr 24-19/20  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im Adama Mickiewicza w Radomiu z dnia 14  maja 2020 r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania oddziału przedszkolnego

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr28 im. A. Mickiewicza w Radomiu, 

w warunkach pandemii COVID-19

 

 1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Rodzice deklarujący uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego składają stosowne oświadczenia (załącznik 1,2)
 2. Rodzice nie mogą posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w warunkach izolacji domowej. 
 3. Dzieci przyprowadzane / odbierane  są przez osoby zdrowe. 
 4. Na terenie placówki mogą przebywać, za zgodą nauczyciela, osoby trzecie  z zachowaniem środków ostrożności.
 5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 6. Rodzice są zobligowani do wyjaśnienia dziecku powodów,  żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.  
 7. Rodzice przy każdym wejściu do placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, według  instrukcji, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos (Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie).
 8. Rodzic  przyprowadzający/odbierający  dziecko  może  przebywać  tylko  w pierwszym korytarzu. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu  w odniesieniu do innych dzieci i rodziców, wynoszący 2m. Dzieci rozbierają i ubierają się w wyznaczonych miejscach.
 9. Dziecko przed wejściem do sali myje ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dzieciom będzie mierzona temperatura. Wyniki pomiaru będą dokumentowane. 
 11. Rodzice zapewniają dzieciom indywidualną maseczkę/osłonę ust i nosa w drodze do  i ze szkoły oraz w czasie przebywania w przestrzeni wspólnej. Z chwilą wejścia dziecka do sali rodzic zabiera maseczkę ze sobą.
 12. Dzieci przejawiające objawy choroby będą izolowane w wyznaczonym miejscu minimum 2m od innych osób. Nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów którzy są zobowiązani do pilnego odebrania dziecka.
 13. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej
 14. Nauczyciel i rodzice regularnie powinni przypominać  dzieciom o podstawowych zasadach higieny-mycie rak, nie podawaniu ręki, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Spożywanie przyniesionych przez dzieci posiłków może odbywać się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela. Posiłki mogą być przynoszone jedynie  w opakowaniach jednorazowych. 
 16. W dostępnym miejscu umieszcza się numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej, służb medycznych.
 17. Nauczyciel zna aktualne telefony do rodziców uczniów. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów od wychowawcy.  
 18. W czasie zajęć w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego i jemu przynależnych może przebywać wyłącznie nauczyciel i sprzątaczka wyznaczona przez dyrektora. 
 19. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 20. a) Przy wejściu do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły.
  b) Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz łazienki sprzątaczka odnotowuje w Karcie kontroli (w załączeniu), nadzór pełni sekretarz szkoły.
  c) Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  d) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni  w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

      20.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 1. Pracownicy szkoły kontaktujący się z dziećmi zostają poinstruowani przez pielęgniarkę szkolną jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Fakt przeprowadzenia instruktarzu potwierdzają podpisem 
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia należy natychmiast powiadomić dyrektora i przejść do wydzielonego pomieszczenia (izolatka),
 4. Sekretarz szkoły powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  i przekazuje do ścisłego wykonania otrzymane instrukcje i polecenia.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) blaty mebli, krzesła itp.

      21. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 Do pobrania:

 • Załącznik nr 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - pomiar temperatury, przestrzeganie obowiązujących procedur
 • Wewnetrzne procedury PSP 28 w oddziałach przedszkolnych  w warunkach pandemii COVID-19  - cały dokument