referat na temat: "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole"

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole

Drodzy Rodzice od roku szkolnego 2011/2012 stopniowo – krok po kroku, rok po roku – do polskich przedszkoli, szkół i placówek wchodzi nowy model udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Nowa formuła organizacji    i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka, w środowisku jego nauczania i wychowania pozwoli na indywidualne spojrzenie na każdego ucznia i odkrycie jego talentów oraz zainteresowań, a także na lepsze dostrzeżenie trudności i problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić, i przede wszystkim udzielenie mu wsparcia odpowiednio do jego potrzeb i możliwości.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placowkach definiuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jako działanie polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych

ucznia, wynikających w szczególności:

 

1)      z niepełnosprawności;

 

2)      z niedostosowania społecznego;

 

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 

4)      ze szczególnych uzdolnień;

 

5)      ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 

6)      z zaburzeń komunikacji językowej;

 

7)      z choroby przewlekłej;

 

8)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 

9)      z niepowodzeń edukacyjnych;

 

10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

 

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności udzielanej pomocy. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie naszej szkoły może odbywać się z inicjatywy: ucznia, rodziców, prawnych opiekunów ucznia, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem. W szkole pomocy udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi w porozumieniu i współpracy z:

 

1)      rodzicami uczniów;

 

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

 

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

4)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

 

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

W naszej szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

 

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia – organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy         z uczniem. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania zajęć 45 minut;

 

2)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania zajęć 45 minut;

 

3)      zajęć specjalistycznych:

  • korekcyjno-kompensacyjnych – organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów, czas trwania zajęć 60 minut;
  • logopedycznych - organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów, czas trwania zajęć 60 minut;
  • socjoterapeutycznych – organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów, czas trwania zajęć 60 minut;

4)      porad i konsultacji.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r. zespół złożony z nauczycieli i specjalistów zakłada   i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU). Karta KIPU zawiera:

 

1)      imię (imiona) i nazwisko ucznia;

 

2)      nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

 

3)      informację dotyczącą:

 

a)  orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

 

b)   potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych;

 

4)  zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

 

5)  zalecanych przez zespół form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej;

 

6)  ustalonych przez dyrektora przedszkola lub szkoły form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 

7)  ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

8)   terminy spotkań zespołu;

 

9)   podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

 

Karta KIPU może być dokumentem pozwalającym na zachowanie ciągłości oddziaływań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy przechodzeniu ucznia przez kolejne etapy edukacyjne oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły. Po zakończeniu nauki lub w momencie zmiany przez ucznia szkoły kopia karty pozostaje w szkole, a jej oryginał otrzymują rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Jeśli rodzice ucznia wyrażą zgodę, wówczas dyrektor szkoły przekazuje kopię karty do nowej szkoły, do której uczeń został przyjęty.

 

            Zachęcamy wszystkich Rodziców oddziałów przedszkolnych do współpracy w zakresie omówionej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wczesna interwencja, diagnoza dzieci pozwoli na szybkie wyrównanie deficytów dziecka oraz dostosowanie metod i form nauczania do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Pozwoli to na osiągnięcie właściwego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

 

Opracowali:

Katarzyna Tomasik

Andrzej Derleta

BIBLIOGRAFIA:

1)      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach http://bip.men.gov.pl/images/stories/TOMEK/1487.pdf

2)      Leśniewska K.,Puchała E.,Zaremba L.,(2010), Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży wyd. MEN, Warszawa

3)      Jas M., Jarosińska M., (2010), Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, wyd. MEN, Warszawa