Referat "Rola doradcy zawodowego w szkole"

Rola doradcy zawodowego w szkole

 

Doradztwo zawodowe to pomoc w rozwoju zawodowym jednostek lub grup, w którym doradcy odwołują się przede wszystkim do sfery emocjonalnej i motywacyjnej osobowości. Obecnie pojęcie doradztwa zawodowego nie jest rozumiane jedynie jako pomoc w wyborze drogi kształcenia, zawodu czy prac, ale szerzej rozumianych kwestiach związanych z rozwojem zawodowym. Chodzi tu o pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji, wspieranie w sytuacji bezrobocia.[1] A. Bańka definiuje doradztwo zawodowe jako „wszelkie działania i usługi realizowane w instytucjach edukacyjnych, agencjach pośrednictwa pracy i innych organizacjach niosących pomoc
i realizujących programy szkoleniowe dotyczące rozwoju zawodowego człowieka”[2].

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych jest więc bardzo istotnym zadaniem szkoły. Planowanie kariery zawodowej
i pierwsze decyzje edukacyjno – zawodowe to okres przypadający już na ostatnie lata nauki
w szkole podstawowej, kiedy to uczeń podejmuje decyzję dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia. W naturalny sposób szkoła jest więc środowiskiem, które ma bezpośredni wpływ na te decyzje i powinna wspierać rodziców i świadczyć pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Doradca zawodowy to „osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych
i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów”[3]. Doradcę zawodowego (nazwanego czasem konsultantem, radzącym, ekspertem) traktuje się jako jeden z członów podmiotu poradnictwa i pod jego adresem kierowany jest pewien zespół społecznych oczekiwań i wymagań, dotyczących zarówno jego umiejętności, wiedzy, kompetencji, jak i cech osobowości.[4] K. Lelińska definiuje rolę doradcy jako osoby udzielającej pomocy poprzez „indywidualną poradę zawodową na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia, zatrudnienia, przekwalifikowania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy”. [5]

            Głównym celem pracy doradcy zawodowego jest udzielanie pomocy bezrobotnym, bądź osobom chcącym zmienić pracę.[6] Odnosząc to stwierdzenie do rzeczywistości szkolnej głównym zadaniem doradcy jest udzielenie wsparcia młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, czy zawodu. Pomoc ta dotyczy wskazania predyspozycji do wykonywania danego zawodu, posiadanych umiejętności i kompetencji. Rozbudzenia ciekawości
u młodzieży dotyczącej własnej osoby, swoich mocnych i słabych stron oraz zainteresowań. Dlatego wśród doradców pojawiły się pewne specjalizacje związane z wiekiem lub pozycją zawodową osób potrzebujących pomocy na rynku pracy.  Rozróżnić zatem możemy:

-     poradnictwo dla młodzieży;

-     poradnictwo dla osób dorosłych;

-     poradnictwo dla osób niepełnosprawnych;

-     poradnictwo dla osób bezrobotnych;

-     eurodoradztwo.[7]

Następnymi celami stającymi przed nauczycielem – doradcą zawodowym w szkole są:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny
  i zawodowy ucznia.[8]

Zadania doradcy zawodowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2.  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształceniai zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.[9]

Bardzo dokładnie zadania stojące przed szkolnym doradcą zawodowym opisuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Do najważniejszych zadań zalicza:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
  w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

-       rynku pracy,

-       trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

-       możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w równych obszarach świata pracy,

-       instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

-       alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,

-       programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

-       porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 3. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych
  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

-       tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

-       realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

 1. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 2. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 3. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.[10]

Podsumowując aktualnie pokłada się duże nadzieje w działaniach doradcy jako tej osoby, która wesprze młodego człowieka w poznaniu samego siebie, określeniu mocnych stron
i własnego potencjału. Jego praca powinna wytworzyć stałe relacje pomiędzy doradcą, uczniem, i jego rodzicami, którzy  często stają się pierwszymi doradcami zawodowymi swoich dzieci.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy – szkolni doradcy zawodowi: Ewelina Makuch oraz Andrzej Derleta.

 

 

   [1]. Podolska-Filipowicz E., Profesjonalne i nieprofesjonalne doradztwo zawodowe [w:] Pedagogice Pracy,
nr 41/2002.

[2].Bańka A., Zawodoznastwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 1995, s.33.

[3]. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Tom V, Zeszyt 2, Cz. II., Warszawa, 1995, s. 497).

[4]. https://www.metis.pl/content/view/2497/30/ z dn.18.05.2018r.

[5]. Lelińska K. Orientacja i poradnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji [w:] Nowa Edukacja Zawodowa, 2000, nr 2, s. 31-34.

[6]. I. Stańczyk, Doradztwo personalne i zawodowe, Warszawa, 2013, s.41.

[7]. Ibidem, s.41.

[8]. Łukaszewicz A., Sołtysińska G., Szkolny doradca zawodowy, Warszawa, 2003, s. 7.
     

[9].Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 poz. 1591).

[10].[10] Łukaszewicz A., Sołtysińska G., Szkolny doradca zawodowy, Warszawa, 2003, s.8.